“Предай нататък и спечели апаратни процедури с Alma Lasers на стойност 1000 лв.“ – общи условия и защита на личните данни към играта

end_game

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Клиника за естетична и лазерна дерматология Spectro Aesthetics, гр. София 1700 кв. Витоша, ул. “Асен Разцветников” 6.
2. Спектро Груп ООД, гр. София 1700 кв. Витоша, ул. “Асен Разцветников” 6.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СРОКОВЕ

3. Периодът, в който УЧАСТНИК може да се включи в играта, започва на 10.02.2020 г. и ще продължи до 14.02.2020 г. в 24.00 ч., освен при промени, съгласно т.20.
4. Последният ден, в който УЧАСТНИЦИТЕ могат да се регистрират за участие: 14.02.2020 г.-24.00 ч.
5. След изтегляне на ПЕЧЕЛИВШИЯ, Spectro Aesthetics се ангажира да го уведоми чрез оставената от него контактна информация. ПОБЕДИТЕЛЯТ има на разположение 3 календарни дни да се свърже със Spectro Aesthetics за потвърждение. В противен случай за непотърсената награда ще бъде изтеглен нов УЧАСТНИК.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И СТЪПКИ

6. Право на участие има всеки български гражданин/гражданка или чужденци, живеещи в България.
7. УЧАСТНИКЪТ/УЧАСТНИЧКАТА трябва:
☑ да хареса и последва Фейсбук страницата на Spectro Aesthetics.
☑ да коментира ОРИГИНАЛНИЯ пост на играта на Фейсбук страницата на Spectro Aesthetics.
☑ да сподели ОРИГИНАЛНИЯ пост за “Предай нататък и спечели: Апаратни процедури с Alma lasers на стойност 1000 лв. “ ПУБЛИЧНО НА СТЕНАТА СИ ВЪВ ФЕЙСБУК.
☑ След като коментира поста, УЧАСТНИКЪТ ще получи съобщение от нас във Фейсбук месинджъра си с оставащите стъпки за участие:
➤ да се съгласи с общите условия, правила и защита на лични данни
➤ тя/той трябва да въведе коректно имейл и телефон за контакт
➤ да попълни много кратка анкета

IV. СПЕЦИФИКИ НА НАГРАДАТА:

8. Наградата е персонална. Тя не може да е обект на търговски взаимоотношения между СПЕЧЕЛИЛИЯ и трети лица. !!! Но може да бъде подарена или споделена с любимия човек – все пак е 14 февруари.
9. Наградата ВКЛЮЧВА:
➤ Апаратни процедури с Alma lasers на стойност 1000 лв. в зависимост от нуждите на спечелилия
10. Наградата НЕ ВКЛЮЧВА:
➤ Последващи процедури
➤ Козметика след процедурата
11. БОНУС НАГРАДИ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТВАЛИ В ИГРАТА – 20% отстъпка за първа апаратна процедура с Alma Lasers в следващите два месеца (до 14 ти април 2020 г.). След приключване на играта всеки ще получи своя ваучер във Фейсбук месинджъра си, като лично съобщение!

V. ПУБЛИЧНОСТ

12. Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни по време на целия период на играта на сайта на Spectro Aesthetics: https://www.spectroaesthetics.com/spectro/predai-natatak-alma-laser-1000-lv
13. Посредством регистрацията си за участие в играта, УЧАСТНИКЪТ потвърждава, че е запознат с настоящите правила и приема техните условия, както и че се съгласява да участва в промоционални събития и публикации в медиите в случай, че е ПЕЧЕЛИВШИЯТ от играта.

VI. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК

14. ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва право да отстрани УЧАСТНИК при неспазване на настоящите правила от т.6 и т.7 или при опит за измама.
15. По всяко време спечелилият УЧАСТНИК може да откаже наградата по лични причини като това води до избор на следващ измежду участвалите, който да се възползва от нея.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

16. Играта се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Посредством регистрацията си за участие в играта с изпълнение на действията от т.7, УЧАСТНИКЪТ дава съгласие за събиране и съхраняване на негови лични данни за целите на провеждането и, както и за осъществяване на маркетинговата дейност (рекламни дейности, бъдещо изпращане на оферти/търговски съобщения и други, относно продукти, прегледи и т.н.).
17. При провеждане на играта ОРГАНИЗАТОРЪТ спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, предоставени от УЧАСТНИЦИТЕ за участие в играта, като ги запази конфиденциални и ги използва, съгласно настоящите Правила и действащото законодателство и само за целите, посочени в настоящите правила. Всеки един УЧАСТНИК има право на достъп до своите данни, съхранявани при ОРГАНИЗАТОРА, за да извършва промени /корекции в предоставените на ОРГАНИЗАТОРА лични данни по каналите за комуникация, оставени от него.
18. ОРГАНИЗАТОРЪТ на играта е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
19. Данните на всички УЧАСТНИЦИ ще бъдат съхранявани в база данни на ОРГАНИЗАТОРА.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

20. ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва право да прекрати играта по всяко време, при настъпване на независещи от него обстоятелства, които осуетяват по-нататъшното и провеждане. Прекратяването на играта се обявява по реда на т.12 по-горе.

IX. ФИНАЛНИ УСЛОВИЯ

21. ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва право по негова преценка да изменя или допълва настоящите правила. Всички промени в играта ОРГАНИЗАТОРЪТ обявява по реда на т.12. Промени в сроковете за провеждане на играта или датата на изтегляне на спечелилия се обявяват по същия начин.
22. Допълнителна информация за играта всеки УЧАСТНИК може да получи на официалния сайт на ОРГАНИЗАТОРА.
23. Евентуални споровете между ОРГАНИЗАТОРА и УЧАСТНИЦИТЕ във връзка с играта ще се решават по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния български съд по седалище на ОРГАНИЗАТОРА.

St. Valentin
end_game